Tehnologije goriv

Strokovnjaki za tehnologije goriv

Storitve

Akreditacije
POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA ORGANA

Tip KO: Kontrolni organ GIA SERVIS d.o.o. je tipa C

Delovni čas: Ponedeljek – petek: 8:00 – 15:00 Sobota, Nedelja in prazniki: Zaprto

Naročanje: Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prispetja zahteve.

Obseg dela:
• Overjanje merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode.
• Overjanje merilnikov tlaka v pnevmatikah.

Obveznosti stranke: Stranka izpolni zahtevo za overitev in je dolžna, da je primerek za kontrolo primeren.

Garancija kontrolnega organa: Kontrolni organ uradni osebi pokaze zahtevane zapisnike. ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.

Stanje merila: Stranka pripravi merilo za kontrolo.

Plačevanje: Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v zakonitem roku.

Informacije: Kontrolni organ uradni osebi pokaže zahtevane zapisnike.

Nepristranskost: Najviṡje vodstvo se obvezuje, da bo kontrolni organ deloval nepristransko.

Zaupnost infromacij: Stranke obveščamo, da KO vse informacije, ki jih pridobi od stranke ali med izvajanjem kontrole ter drugih virov, jemlje kot zaupne. Posreduje le informacije, ki jih skladno z zakonodajo od njega zahteva regulativa in SA (za postopoek preverjanja akreditacije), na način skladen s ISO|IEC 17020 in veljavno zakonodajo.

Politika kakovosti: Kakovost je najpomembnejša vrednota in predstavlja prizadevanja za nenehno izboljševanje vseh procesov in virov družbe. Sistem vodenja kakovosti vodimo skladno s standardom SIST EN ISO 17020.

Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani za:
  • - kontrolo pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode,
  • - kontrolo merilnikov tlaka v pnevmatikah
Povezava na akreditacijsko listino
Overitve Meril
Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naše podjetje GIA Servis d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »390«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Naše podjetje GIA Servis d.o.o. izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev:
• Merilnih sistemov za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil
• Merilnikov tlaka v pnevmatikah
Opomba: v času odsotnosti tehničnega vodje, kontrolni organ ne opravlja svoje dejavnosti.

Produkti

Dickow
Velik poudarek posvečamo varnosti, zato kot dobavitelj opreme ponujamo zgolj visoko kakovostno opremo. Postali smo uradni serviser in dobavitelj črpalk Dickow.
Tehnologije goriv